Ochrana údajov

Vaše nastavenie súborov cookie

Zmena nastavení súborov cookie

História výberu súborov cookie

DátumVerziaSúhlasy

ODHLÁSIŤ SA Z GOOGLE ANALYTICS:
ODHLÁSENIE HOTJAR:
ODHLÁSENIE SPRÁVCU ZNAČIEK GOOGLE:

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s touto a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov v časti "Právo na obmedzenie spracovania".

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnotené vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať.

Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o týchto nástrojoch a o možnostiach námietky nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting

Externý hosting

Túto webovú lokalitu hostí externý poskytovateľ služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch hostiteľa. Môžu to byť okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmlúv voči našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie jeho povinností týkajúcich sa služieb, a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní na objednávku

S cieľom zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s ochranou osobných údajov sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok s naším hostiteľom.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

Loreberry UG (spoločnosť s ručením obmedzeným)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Telefón: +49 176 10180063
E-mail: info [at] webartisan.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Kontaktné údaje úradníkov pre ochranu údajov:

Adresa ako vyššie
E-mail: info@webartisan.de

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA ÚČEL UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa predmetu osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad nevyžiadaných e-mailov.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvedené samostatne.

Súhlas so súborom cookie spoločnosti Borlabs

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na zdokumentovanie tohto súhlasu spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len "Borlabs").

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie spoločnosti Borlabs, ktorý uchováva súhlasy, ktoré ste udelili, alebo odvolanie týchto súhlasov. Tieto údaje sa nezdieľajú s poskytovateľom súborov cookie spoločnosti Borlabs.

Zhromaždené údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo kým sami nevymažete súbor cookie Borlabs, alebo kým sa účel uchovávania údajov nezruší. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov v súbore cookie spoločnosti Borlabs nájdete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používanie technológie súhlasu so súbormi cookie spoločnosti Borlabs sa uskutočňuje s cieľom získať zákonom požadované súhlasy na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c DSGVO.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel je potrebné zhromažďovať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým sa účel ich uloženia nezruší (napr. po ukončení spracovania vašej otázky). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO) a/alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO), keďže máme oprávnený záujem na efektívnom spracúvaní nám adresovaných dopytov.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na tejto webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel použijeme len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Údaje zadané pri registrácii sa spracúvajú na účely realizácie používateľského vzťahu založeného registráciou a v prípade potreby na iniciovanie ďalších zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO).

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na tejto webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

5. sociálne médiá

Zásuvné moduly sociálnych médií so Shariffom

Na tejto webovej stránke sa používajú zásuvné moduly sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly zvyčajne spoznáte podľa loga príslušných sociálnych médií. Aby sme zabezpečili ochranu údajov na tejto webovej lokalite, používame tieto zásuvné moduly len spolu s takzvaným riešením "Shariff". Táto aplikácia zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na tejto webovej lokalite prenášali údaje príslušnému poskytovateľovi pri prvom vstupe na stránku.

Až po aktivácii príslušného pluginu kliknutím na príslušné tlačidlo sa vytvorí priame spojenie so serverom poskytovateľa (súhlas). Hneď ako aktivujete zásuvný modul, príslušný poskytovateľ dostane informáciu o tom, že ste navštívili túto webovú lokalitu s vašou IP adresou. Ak ste zároveň prihlásení do príslušného účtu na sociálnych sieťach (napr. Facebook), príslušný poskytovateľ môže vašu návštevu tejto webovej lokality priradiť k vášmu používateľskému účtu.

Aktivácia zásuvného modulu predstavuje súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

6. analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics používa takzvané "cookies". Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Nastaví sa súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej lokality: Deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie úloh

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v bode "Námietka proti zhromažďovaniu údajov".

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), sa po 50 mesiacoch anonymizujú alebo vymažú. Podrobnosti nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Táto webová lokalita používa službu Hotjar. Poskytovateľom je spoločnosť Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj na analýzu správania používateľov na tejto webovej lokalite. Pomocou Hotjar môžeme okrem iného zaznamenávať vaše pohyby myšou, posúvanie a kliknutia. Hotjar môže tiež určiť, ako dlho ste zostali s ukazovateľom myši na určitom mieste. Z týchto informácií Hotjar vytvára takzvané tepelné mapy, pomocou ktorých možno určiť, ktoré oblasti webovej lokality si návštevník webovej lokality prezerá prednostne.

Okrem toho môžeme určiť, ako dlho ste zostali na stránke a kedy ste ju opustili. Môžeme tiež určiť, v ktorom okamihu ste opustili vstupy do kontaktného formulára (tzv. konverzné lieviky).

Okrem toho možno službu Hotjar použiť na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok. Táto funkcia slúži na zlepšenie ponuky webových stránok prevádzkovateľa.

Hotjar používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači. Slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Tieto súbory cookie nám umožňujú najmä zistiť, či bola táto webová stránka navštívená pomocou konkrétneho koncového zariadenia alebo či boli funkcie Hotjar pre daný prehliadač deaktivované. Súbory cookie Hotjar zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Používanie služby Hotjar a ukladanie súborov cookie Hotjar sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Zakázanie služby Hotjar

Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie údajov spoločnosťou Hotjar, kliknite na nasledujúce prepojenie a postupujte podľa pokynov: https://www.hotjar.com/opt-out

Upozorňujeme, že službu Hotjar je potrebné deaktivovať pre každý prehliadač alebo koncové zariadenie samostatne.

Ďalšie informácie o službe Hotjar a zozbieraných údajoch nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar na tomto odkaze: https://www.hotjar.com/privacy

Zmluva o spracovaní objednávky

So spoločnosťou Hotjar sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok s cieľom implementovať prísne európske predpisy o ochrane údajov.

Remarketing v službe Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami Google Ads a Google DoubleClick, ktoré sú určené pre rôzne zariadenia. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou nástroja Google Analytics Remarketing s funkciami Google Ads a Google DoubleClick, ktoré sú určené pre rôzne zariadenia. Týmto spôsobom sa môžu na základe záujmov zobrazovať personalizované reklamné správy, ktoré boli prispôsobené pre vás v závislosti od vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilný telefón), aj na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablet alebo počítač).

Ak ste na to dali súhlas, spoločnosť Google na tento účel prepojí vašu históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom sa môžu na každom zariadení, na ktorom sa prihlásite pomocou svojho účtu Google, zobrazovať rovnaké personalizované reklamné správy.

Na podporu tejto funkcie služba Google Analytics zhromažďuje identifikátory používateľov overené spoločnosťou Google, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi služby Google Analytics na definovanie a vytváranie cieľových skupín na reklamné inzerovanie medzi zariadeniami.

Proti remarketingu/cieleniu medzi zariadeniami môžete trvalo namietať deaktiváciou personalizovanej reklamy; postupujte podľa tohto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregácia zhromaždených údajov vo vašom účte Google sa zakladá výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete udeliť alebo odvolať v spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené vo vašom účte Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste proti zlúčeniu namietali), je zhromažďovanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webovej stránky má záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov webovej stránky na reklamné účely.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Reklamy Google a sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa reklamy Google. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

V rámci Google Ads používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý klient služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať na webových stránkach klientov služby Google Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie "konverzných súborov cookie" a používanie tohto nástroja na sledovanie sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o reklamách Google a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

7. zásuvné moduly a nástroje

Crisp

Na našich stránkach je nainštalovaný chat, ktorý poskytuje spoločnosť Crisp IM SARL, 149 rue Pierre Sémard, 29200 Brest, Francúzsko.

Pri spustení chatu sa prenášajú nasledujúce údaje:

- Vaše správy pre nás
- Stav aktivity (online alebo nie)
- Geografická poloha, mesto, krajina (na základe IP adresy)
- Deň, čas, časové pásmo
- Uprednostňovaný jazyk
- Typ zariadenia a softvér prehliadača
- Vyvolané webové stránky
- Podrobnosti sú k dispozícii v súlade s verejnými informáciami od spoločnosti Avatar, Twitter/Facebook.
- E-mailová adresa (iba ak ste nám ju poskytli a tým udelili súhlas)
- Telefónne číslo (iba ak ste nám ho poskytli a tým udelili súhlas)

Crisp sa používa na poskytovanie pomoci pri používaní webovej stránky a na zodpovedanie otázok týkajúcich sa obsahu našich textov a ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Crisp na adrese: https://crisp.chat/en/privacy/

Ak chcete zabrániť odovzdaniu údajov, nepoužívajte chat.

YouTube

Na tejto webovej lokalite sú vložené videá z webovej lokality YouTube. Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Keď navštívite jednu z našich webových stránok, na ktorých je integrovaná služba YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. To informuje server YouTube o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Okrem toho môže YouTube ukladať rôzne súbory cookie do vášho koncového zariadenia. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti YouTube získavať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľského zážitku a predchádzanie pokusom o podvod. Súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite.

Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webové fonty Google

Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazovanie písiem. Fonty Google sú nainštalované lokálne. K pripojeniu na servery spoločnosti Google nedochádza.

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej stránke používame "Google reCAPTCHA" (ďalej len "reCAPTCHA"). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či údaje na tejto webovej stránke (napr. v kontaktnom formulári) zadáva človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej lokality na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa začína automaticky, akonáhle návštevník webovej lokality vstúpi na webovú lokalitu. Na účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. adresu IP, čas, ktorý návštevník webovej lokality strávil na webovej lokalite, alebo pohyby myšou, ktoré vykonal používateľ). Údaje zozbierané počas analýzy sa posielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Spracovanie údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a v Podmienkach používania služby Google na týchto odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. newsletter

MailChimp

Táto webová stránka využíva služby spoločnosti MailChimp na zasielanie informačných bulletinov. Poskytovateľom je spoločnosť Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, pomocou ktorej možno okrem iného organizovať a analyzovať zasielanie informačných bulletinov. Ak zadáte údaje na účely zasielania informačných bulletinov (napr. e-mailovú adresu), tieto údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti MailChimp v USA.

Spoločnosť MailChimp je certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Štít na ochranu osobných údajov je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA, ktorej cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem ochrany údajov v USA.

Pomocou služby MailChimp môžeme analyzovať naše kampane na zasielanie newsletterov. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou služby MailChimp, súbor obsiahnutý v e-maile (známy ako web beacon) sa pripojí k serverom spoločnosti MailChimp v USA. Vďaka tomu je možné zistiť, či bola správa s informačným bulletinom otvorená a na ktoré odkazy bolo prípadne kliknuté. Okrem toho sa zaznamenávajú technické informácie (napr. čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť k príslušnému príjemcovi informačného bulletinu. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu kampaní na zasielanie informačných bulletinov. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov.

Ak nechcete, aby spoločnosť MailChimp vykonávala analýzu, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme príslušný odkaz v každej správe s newsletterom. Odhlásiť sa môžete aj priamo na webovej stránke.

Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré ste poskytli na účely odberu informačného bulletinu, budú u nás uložené, kým sa z odberu informačného bulletinu neodhlásite, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú z našich serverov, ako aj zo serverov spoločnosti MailChimp, vymazané. Údaje, ktoré ukladáme na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú zónu), zostávajú týmto nedotknuté.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Prihlasovacie údaje

Ak sa chcete prihlásiť k odberu noviniek, stačí zadať svoju e-mailovú adresu.

Voliteľne vás požiadame o zadanie vášho mena a priezviska. Tieto informácie sa používajú len na personalizáciu informačného bulletinu. Tieto informácie používame len na prispôsobenie obsahu bulletinu záujmom našich čitateľov.

Štatistický prieskum a analýzy

Bulletiny obsahujú takzvaný "web beacon", t. j. súbor veľkosti pixelu, ktorý sa načíta zo servera MailChimp pri otvorení bulletinu. V rámci tohto načítania sa na začiatku zhromažďujú technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas načítania. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe miest načítania (ktoré možno určiť pomocou adresy IP) alebo času prístupu.

Štatistické prieskumy zahŕňajú aj zisťovanie, či sú informačné bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov možno tieto informácie priradiť k jednotlivým príjemcom informačných bulletinov. Nie je však naším zámerom ani zámerom spoločnosti MailChimp sledovať jednotlivých používateľov. Analýzy nám slúžia oveľa viac na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie nášho obsahu im alebo na zasielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov.

Online správa hovorov a údajov

V niektorých prípadoch presmerujeme príjemcov newslettera na webové stránky spoločnosti MailChimp. Naše informačné bulletiny napríklad obsahujú odkaz, ktorý môžu príjemcovia informačných bulletinov použiť na prístup k informačnému bulletinu online (napr. v prípade problémov so zobrazením v e-mailovom programe). Okrem toho môžu príjemcovia newslettera následne opraviť svoje údaje, napríklad e-mailovú adresu. Podobne aj Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti MailChimp je prístupná len na ich stránke.

V tejto súvislosti sme poukázali na to, že na webových stránkach spoločnosti MailChimp sa používajú súbory cookie, a preto spoločnosť MailChimp, jej partneri a poskytovatelia služieb (napr. Google Analytics) spracúvajú osobné údaje. Na tento zber údajov nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie môžete získať na stránke Zásady ochrany osobných údajov od spoločnosti MailChimp. Radi by sme vás tiež upozornili, že máte možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov na reklamné účely na webových stránkach spoločnosti MailChimp. http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pre európsky región).

Uzatvorenie dohody o spracovaní údajov

So spoločnosťou MailChimp sme uzavreli takzvanú "zmluvu o spracovaní údajov", v ktorej spoločnosť MailChimp zaväzujeme, aby chránila údaje našich zákazníkov a neposkytovala ich tretím stranám. Túto zmluvu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

9. vlastné služby

Nakladanie s údajmi žiadateľa

Ponúkame vám možnosť podať nám žiadosť (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára). V nasledujúcom texte vás informujeme o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov zhromaždených v rámci procesu podávania žiadosti. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými ostatnými právnymi predpismi a že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Rozsah a účel zberu údajov

Ak nám pošlete žiadosť, spracúvame vaše súvisiace osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky v súvislosti s pracovnými pohovormi atď.), pokiaľ je to potrebné na rozhodnutie o vzniku pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 BDSG-neu podľa nemeckého práva (vznik pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO (vznik všeobecnej zmluvy) a - ak ste udelili súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v rámci našej spoločnosti poskytnuté len osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

V prípade úspešnej žiadosti budú vami poskytnuté údaje uložené v našich systémoch spracovania údajov na základe § 26 BDSG-neu a článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely realizácie pracovného pomeru.

Doba uchovávania údajov

Ak vám nemôžeme ponúknuť prácu, ak odmietnete pracovnú ponuku alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať údaje, ktoré ste nám poskytli, na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) až 6 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti (odmietnutie alebo stiahnutie žiadosti). Potom budú údaje vymazané a fyzické dokumenty žiadosti zničené. Toto uchovávanie slúži najmä ako dôkaz v prípade právneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné aj po uplynutí šesťmesačnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho právneho sporu), údaje sa vymažú až vtedy, keď pominie účel ich ďalšieho uchovávania.

Dlhšie uchovávanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak ste udelili svoj súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) alebo ak vymazaniu bránia zákonné povinnosti uchovávania.

Prijatie do zoznamu uchádzačov

Ak vám neurobíme pracovnú ponuku, je možné, že vás zaradíme do zoznamu uchádzačov. V prípade zaradenia budú všetky dokumenty a údaje zo žiadosti prenesené do zoznamu uchádzačov, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade vhodných voľných pracovných miest.

Zaradenie do skupiny žiadateľov je založené výlučne na vašom výslovnom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Udelenie vášho súhlasu je dobrovoľné a nesúvisí s aktuálnym postupom podávania žiadostí. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa údaje zo súboru žiadateľov neodvolateľne vymažú, pokiaľ neexistujú zákonné dôvody na ich uchovávanie.

Údaje zo súboru žiadateľov sa neodvolateľne vymažú najneskôr do dvoch rokov od udelenia súhlasu.