Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG
Loreberry UG (spoločnosť s ručením obmedzeným)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Kontakt
Telefón: +49 345 47 230 387
E-mail: info [at] woocommerce-export.de
Výkonný riaditeľ
Hendrik Schäfer

Registračný súd: Miestny súd Stendal
Číslo v obchodnom registri: HRB 29554
Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa § 27a zákona o dani z predaja: DE307681506

Odkaz na riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr(otvorí sa v novej karte)

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži vyššie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Všetok obsah bol starostlivo skontrolovaný. Napriek tomu nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, kvalitu alebo úplnosť obsahu uvedeného na tejto domovskej stránke. Nároky na zodpovednosť voči nám týkajúce sa majetkovej alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže úmysel alebo hrubá nedbanlivosť z našej strany.
Všetky ponuky sa môžu zmeniť a nie sú záväzné.
Výslovne si vyhradzujeme právo meniť, dopĺňať, vymazávať alebo dočasne či natrvalo rušiť časti stránok alebo celý obsah bez osobitného oznámenia.

Zodpovednosť za odkazy

Odkazy na túto webovú lokalitu sú vítané, ak ide o externé odkazy, ktoré otvárajú nové okno prehliadača a zobrazujú kompletné stránky (vrátane navigácie).
Prenos stránok do rámca poskytovateľa odkazov nie je povolený.
Vlastné odkazy na externé stránky sú len odkazmi na tieto stránky, preto sa vždy zobrazujú v novom okne prehliadača prostredníctvom externého odkazu.
Nemáme žiadny vplyv na obsah stránok, na ktoré sa odkazuje. Týmto sa výslovne dištancujeme od všetkého obsahu vrátane obsahu všetkých podstránok všetkých externých odkazov vedúcich na externé stránky.
Ak niektorá z uvedených stránok obsahuje pochybný obsah, informujte nás o tom!
V takom prípade sa odkaz okamžite odstráni.

Autorské práva

Snažíme sa dodržiavať autorské práva na použitú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty a používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sme sami vytvorili, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie.
Všetky značky a ochranné známky uvedené na domovskej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích strán!
Autorské práva na publikovaný obsah, ktorý sme vytvorili, zostávajú výhradne na našej strane. Akékoľvek kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú diagramy, zvuky alebo texty v iných elektronických alebo tlačených publikáciách, nie je bez nášho súhlasu povolené.