Všeobecné podmienky

§ 1 Uplatniteľnosť, definície pojmov

(1) Spoločnosť Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Nemecko (ďalej len "my" alebo "WooCommerce Datev Export") prevádzkuje internetový obchod s digitálnym tovarom pod webovou stránkou https://woocommerce-export.de. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky služby medzi nami a našimi zákazníkmi (ďalej len: "zákazník" alebo "vy") v znení platnom v čase objednávky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

(2) "Spotrebiteľ" v zmysle týchto Obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej podnikateľskej, ani k jej samostatnej odbornej činnosti. "Podnikateľ" je fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej odbornej činnosti, pričom obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou je obchodná spoločnosť vybavená spôsobilosťou nadobúdať práva a brať na seba záväzky.

§ 2 Uzatváranie zmlúv, uchovávanie textu zmluvy

(1) Na objednávky zadané prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese https://woocommerce-export.de sa vzťahujú tieto ustanovenia o uzatváraní zmlúv.

(2) Naše prezentácie produktov na internete nie sú záväzné a nepredstavujú záväznú ponuku na uzavretie zmluvy.

(3) Po prijatí objednávky v našom internetovom obchode platia nasledujúce pravidlá: Úspešným dokončením postupu objednávky v našom internetovom obchode zákazník robí záväzný návrh na uzavretie zmluvy. Objednávka sa uskutočňuje v nasledujúcich krokoch:

  1. Výber digitálneho tovaru,
  2. Produkty pridáte kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. "Pridať do nákupného košíka", "Pridať do nákupnej tašky" alebo podobne),
  3. Kontrola údajov v nákupnom košíku,
  4. Vyvolajte prehľad objednávok kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. "Pokračovať k pokladni", "Pokračovať k platbe", "Na prehľad objednávok" alebo podobne),
  5. Zadajte/kontrolujte adresu a kontaktné údaje, vyberte spôsob platby, potvrďte VOP a zásady stornovania,
  6. Ak sa dohodnutá kvalita tovaru odchyľuje od jeho obvyklej kvality a podmienok používania, potvrdenie o negatívnej dohode o kvalite,
  7. Dokončenie objednávky stlačením tlačidla "Kúpiť teraz". Tým sa stane vaša objednávka záväznou.
  8. Zmluva je uzavretá, keď od nás do troch pracovných dní dostanete potvrdenie objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

(4) V prípade uzavretia zmluvy sa zmluva uzatvára so spoločnosťou Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Nemecko.

(5) Pred zadaním objednávky je možné údaje o zmluve vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače v prehliadači. Spracovanie objednávky a zaslanie všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä údajov o objednávke, všeobecných obchodných podmienok a pravidiel stornovania, sa uskutoční e-mailom po tom, čo ste objednávku spustili, čiastočne automaticky. Text zmluvy po uzavretí zmluvy neukladáme.

(6) Chyby pri zadávaní možno opraviť pomocou bežných funkcií klávesnice, myši a prehliadača (napr. tlačidlom "späť" v prehliadači). Možno ich opraviť aj predčasným zrušením procesu objednávky, zatvorením okna prehliadača a opakovaním procesu.

(7) Spracovanie objednávky a prenos všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy sa čiastočne automatizuje prostredníctvom e-mailu. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, je správna, že je technicky zaručené prijímanie e-mailov a najmä, že tomu nebránia SPAM filtre.

§ 3 Predmet zmluvy a podstatné vlastnosti výrobkov

(1) V prípade nášho internetového obchodu je predmetom zmluvy:

  1. Predaj digitálneho tovaru, napr. softvéru alebo médií na stiahnutie. Konkrétny ponúkaný digitálny tovar nájdete na našich stránkach s článkami.

(2) Ak sa so spotrebiteľom uzatvára zmluva na tovar s digitálnymi prvkami alebo na digitálne produkty (digitálny obsah a služby) a zákonná povinnosť aktualizácie nie je zmluvne účinne vylúčená, predmetom zmluvy sú aj aktualizácie na zachovanie funkčnosti a potrebné bezpečnostné aktualizácie.

(3) Základné charakteristiky digitálneho tovaru sú uvedené v popise položky. Pokiaľ sa dohodnutá kvalita tovaru odchyľuje od jeho obvyklej kvality a podmienok používania, musí sa na to výslovne upozorniť v opise položky (negatívna dohoda o kvalite). Pokiaľ zákazník s negatívnou odchýlkou v kvalite výslovne súhlasil, vymedzuje to predmet zmluvy.

(4) Na predaj digitálnych produktov sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z opisu produktu alebo inak vyplývajúce z okolností, najmä pokiaľ ide o požiadavky na hardvér a/alebo softvér pre cieľové prostredie. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, predmetom zmluvy je len súkromné a komerčné používanie produktov bez práva na ďalší predaj alebo sublicenciu.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu a dodanie

(1) Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu sú celkové ceny a zahŕňajú všetky zložky ceny vrátane všetkých platných daní.

(2) Príslušnú kúpnu cenu je potrebné zaplatiť pred dodaním výrobku (zálohová platba), pokiaľ výslovne neponúkame nákup na účet. Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sú uvedené pod príslušne označeným tlačidlom v internetovom obchode alebo v príslušnej ponuke. Ak nie je pri jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, sú pohľadávky na úhradu splatné okamžite.

(3) Okrem uvedených cien môžu pri dodaní výrobkov vzniknúť náklady na dopravu, pokiaľ nie je príslušná položka uvedená bez nákladov na dopravu. Náklady na dopravu vám budú opäť jasne oznámené pri ponukách, prípadne v systéme nákupného košíka a v prehľade objednávok.

(4) Všetky ponúkané produkty sú, pokiaľ nie je v popise produktu jasne uvedené inak, pripravené na okamžitú expedíciu (dodacia lehota: okamžite po prijatí platby).

(5) Doručovanie sa uskutočňuje celosvetovo.

§ 5 Aktualizácie, povinnosti spotrebiteľa spolupracovať

(1) Pokiaľ je so spotrebiteľom uzatvorená zmluva na tovar s digitálnymi prvkami alebo na digitálne produkty (digitálny obsah a služby) a zákonná povinnosť aktualizácie nie je zmluvne účinne vylúčená, zákazníkovi sa poskytujú pravidelné aktualizácie, ktoré zabezpečujú funkčnosť a (IT) bezpečnosť zakúpeného predmetu (napr. bezpečnostné aktualizácie proti novým bezpečnostným hrozbám atď.).

(2) Na poskytovanie aktualizácií sme oprávnení využiť aj tretiu stranu (napr. výrobcu alebo jeho dodávateľa).

(3) Obdobie poskytovania aktualizácií závisí od typu zakúpenej položky a je vysvetlené v popise položky.

(4) Spotrebitelia musia byť informovaní o poskytovaní aktualizácií, ako aj o ich správnej inštalácii.

(5) Zákazník je povinný riadne nainštalovať poskytnuté aktualizácie podľa inštalačných pokynov.

§ 6 Právo na zadržanie

(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť len vtedy, ak sa týka pohľadávok z toho istého zmluvného vzťahu.

§ 7 Právo na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ máte právo na odstúpenie od zmluvy. Toto právo sa riadi našimi Zásady zrušenia.

§ 8 Zodpovednosť

(1) S výhradou nasledujúcich výnimiek je naša zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností a za protiprávne konanie obmedzená na úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.

(2) V prípade ľahkej nedbanlivosti sme zodpovední bez obmedzenia za škodu na živote, zdraví alebo v prípade porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti. Ak sme v omeškaní s plnením z dôvodu ľahkej nedbanlivosti, ak sa plnenie stalo nemožným alebo ak sme porušili podstatnú zmluvnú povinnosť, zodpovednosť za vecnú škodu a z nej vyplývajúcu finančnú stratu je obmedzená výškou škody. Predvídateľné škody typické pre tento typ zmluvy obmedzené. Podstatná zmluvná povinnosť je povinnosť, ktorej splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy, ktorej porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy a na ktorej splnenie sa môžete pravidelne spoliehať. Patrí sem najmä naša povinnosť konať a plniť zmluvne záväzné plnenie, ktorá je opísaná v § 3.

(3) Ak si zákazník pri kúpe tovaru s digitálnymi prvkami alebo pri kúpe digitálnych produktov (digitálny obsah a služby) nenainštaluje v primeranej lehote aktualizáciu, ktorá mu bola poskytnutá a o ktorej dostupnosti bol informovaný, nenesieme zodpovednosť za vecnú chybu, ktorá vznikla výlučne v dôsledku absencie tejto aktualizácie.

§ 9 Zmluvné znenie

Ako zmluvný jazyk je k dispozícii len nemčina.

§ 10 Záruka

(1) Záruka sa riadi zákonnými ustanoveniami.

(2) Záručná doba na dodaný tovar voči podnikateľom je 12 mesiacov.

(3) Ako spotrebiteľa vás žiadame, aby ste bezodkladne po splnení zmluvy skontrolovali tovar/digitálny tovar alebo poskytnutú službu z hľadiska úplnosti, zjavných vád a poškodenia pri preprave a aby ste nám a dopravcovi čo najskôr oznámili prípadné reklamácie. Ak to nedodržíte, nebude to mať samozrejme žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

§ 11 Záverečné ustanovenia/riešenie sporov

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len do tej miery, pokiaľ sa v dôsledku toho neodníme ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada výhodnosti).

(2) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

(3) Ak je Objednávateľ obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo špeciálnym fondom verejného práva, miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je sídlo Poskytovateľa.

(4) Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr nájsť. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.