Všeobecné podmínky

§ 1 Použitelnost, definice pojmů

(1) Společnost Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Německo (dále jen "my" nebo "WooCommerce Datev Export") provozuje internetový obchod s digitálním zbožím pod webovou stránkou https://woocommerce-export.de. Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby mezi námi a našimi zákazníky (dále jen: "zákazník" nebo "vy") ve znění platném v době objednávky, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

(2) "Spotřebitelem" ve smyslu těchto obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské ani nezávislé odborné činnosti. "Podnikatel" je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné odborné činnosti, přičemž společností s právní subjektivitou se rozumí společnost nadaná způsobilostí nabývat práva a zavazovat se.

§ 2 Uzavírání smluv, uložení textu smlouvy

(1) Pro objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese https://woocommerce-export.de platí následující ustanovení o uzavírání smluv.

(2) Naše prezentace produktů na internetu jsou nezávazné a nepředstavují závaznou nabídku na uzavření smlouvy.

(3) Po přijetí objednávky v našem internetovém obchodě platí následující pravidla: Úspěšným dokončením objednávkového postupu v našem internetovém obchodě zákazník činí závazný návrh na uzavření smlouvy. Objednávka se provádí v následujících krocích:

  1. Výběr digitálního zboží,
  2. Přidejte produkty kliknutím na příslušné tlačítko (např. "Přidat do košíku", "Přidat do nákupní tašky" nebo podobné),
  3. Kontrola údajů v nákupním košíku,
  4. Přehled objednávek vyvoláte kliknutím na příslušné tlačítko (např. "Přejít k pokladně", "Přejít k platbě", "K přehledu objednávek" apod.),
  5. Zadejte/zkontrolujte adresu a kontaktní údaje, vyberte způsob platby, potvrďte VOP a storno podmínky,
  6. Pokud se sjednaná jakost zboží odchyluje od jeho obvyklé jakosti a podmínek použití, je třeba potvrdit negativní dohodu o jakosti,
  7. Dokončení objednávky stisknutím tlačítka "Koupit nyní". Tím je vaše objednávka závazná.
  8. Smlouva je uzavřena, jakmile od nás do tří pracovních dnů obdržíte potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

(4) V případě uzavření smlouvy se smlouva uzavírá se společností Loreberry UG (haftungsbeschränkt), Reilstraße 85a, 06114 Halle (Saale), Německo.

(5) Před zadáním zakázky lze údaje o zakázce vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména údajů o objednávce, všeobecných obchodních podmínek a storno podmínek, se provádí e-mailem po spuštění objednávky z vaší strany, částečně automaticky. Text smlouvy po uzavření smlouvy neukládáme.

(6) Chyby při zadávání lze opravit pomocí obvyklých funkcí klávesnice, myši a prohlížeče (např. tlačítko "zpět" v prohlížeči). Lze je také opravit předčasným zrušením procesu objednávky, zavřením okna prohlížeče a opakováním procesu.

(7) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručen a zejména že mu nebrání SPAM filtry.

§ 3 Předmět smlouvy a základní vlastnosti výrobků

(1) V případě našeho internetového obchodu je předmětem smlouvy:

  1. Prodej digitálního zboží, např. softwaru nebo médií ke stažení. Konkrétní nabídku digitálního zboží naleznete na našich článkových stránkách.

(2) Pokud je se spotřebitelem uzavřena smlouva na zboží s digitálními prvky nebo na digitální produkty (digitální obsah a služby) a zákonná povinnost aktualizace není smluvně účinně vyloučena, jsou předmětem smlouvy rovněž aktualizace udržující funkčnost a nezbytné bezpečnostní aktualizace.

(3) Základní vlastnosti digitálního zboží jsou uvedeny v popisu zboží. Pokud se sjednaná jakost zboží odchyluje od jeho obvyklé jakosti a podmínek použití, musí na to být výslovně upozorněno v popisu položky (negativní ujednání o jakosti). Pokud zákazník s negativní odchylkou v kvalitě výslovně souhlasí, je tím vymezen předmět smlouvy.

(4) Omezení vyplývající z popisu produktu nebo jinak vyplývající z okolností se vztahují na prodej digitálních produktů, zejména na požadavky na hardware a/nebo software pro cílové prostředí. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je předmětem smlouvy pouze soukromé a komerční využití produktů bez práva na další prodej nebo sublicenci.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu a dodání

(1) Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu jsou celkové ceny a zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

(2) Příslušná kupní cena musí být uhrazena před dodáním výrobku (záloha), pokud výslovně nenabízíme nákup na účet. Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod příslušně označeným tlačítkem v internetovém obchodě nebo v příslušné nabídce. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou platební nároky splatné okamžitě.

(3) Kromě uvedených cen mohou být při dodání výrobků účtovány náklady na dopravu, pokud není u příslušné položky uvedeno, že je bez nákladů na dopravu. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny u nabídek, případně v systému nákupního košíku a v přehledu objednávek.

(4) Všechny nabízené produkty jsou, pokud není v popisu produktu jasně uvedeno jinak, připraveny k okamžité expedici (dodací lhůta: okamžitě po obdržení platby).

(5) Dodávky se uskutečňují po celém světě.

§ 5 Aktualizace, povinnosti spotřebitele spolupracovat

(1) Pokud je se spotřebitelem uzavřena smlouva na zboží s digitálními prvky nebo na digitální produkty (digitální obsah a služby) a zákonná povinnost aktualizace není smluvně účinně vyloučena, jsou zákazníkovi poskytovány pravidelné aktualizace, které zajišťují funkčnost a (IT) bezpečnost zakoupeného předmětu (např. bezpečnostní aktualizace proti novým bezpečnostním hrozbám apod.).

(2) K poskytování aktualizací jsme oprávněni využít také třetí stranu (např. výrobce nebo jeho dodavatele).

(3) Doba poskytování aktualizací závisí na typu zakoupené položky a je vysvětlena v popisu položky.

(4) Spotřebitelé musí být informováni o poskytování aktualizací a o jejich správné instalaci.

(5) Zákazník je povinen řádně nainstalovat poskytnuté aktualizace podle instalačních pokynů.

§ 6 Zadržovací právo

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká pohledávek z téhož smluvního vztahu.

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy. To se řídí našimi [ Platziere den Wert für revocation_page_url ]/">Storno podmínky.

§ 8 Odpovědnost

(1) S výhradou následujících výjimek je naše odpovědnost za porušení smluvních povinností a za protiprávní jednání omezena na úmysl nebo hrubou nedbalost.

(2) V případě lehké nedbalosti odpovídáme bez omezení za újmu na životě, zdraví nebo za porušení podstatné smluvní povinnosti. Jsme-li v prodlení s plněním z důvodu lehké nedbalosti, stalo-li se plnění nemožným nebo porušili-li jsme podstatnou smluvní povinnost, je odpovědnost za věcnou škodu a finanční ztrátu z toho vyplývající omezena výší škody. Škody předvídatelné a typické pro tento typ smlouvy omezené. Podstatnou smluvní povinností je povinnost, jejíž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejíž splnění se můžete pravidelně spoléhat. Jedná se zejména o naši povinnost jednat a plnit smluvně dlužná plnění, která je popsána v § 3.

(3) Pokud zákazník při nákupu zboží s digitálními prvky nebo při nákupu digitálních produktů (digitálního obsahu a služeb) nenainstaluje v přiměřené lhůtě aktualizaci, která mu byla poskytnuta a o jejíž dostupnosti byl informován, neodpovídáme za věcnou vadu, která je způsobena výhradně absencí této aktualizace.

§ 9 Smluvní jazyk

Jako smluvní jazyk je k dispozici pouze němčina.

§ 10 Záruka

(1) Záruka se řídí zákonnými ustanoveními.

(2) Záruční doba na dodané zboží vůči podnikatelům činí 12 měsíců.

(3) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat věc/digitální zboží nebo poskytnutou službu ihned po splnění smlouvy z hlediska úplnosti, zjevných vad a poškození při přepravě a co nejdříve nás a dopravce informovat o případných reklamacích. Pokud toto nedodržíte, nebude to mít samozřejmě žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

§ 11 Závěrečná ustanovení/řešení sporů

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud v důsledku toho nedojde ke zrušení ochrany poskytované kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

(3) Je-li Objednatel obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je místně příslušným soudem pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi Objednatelem a Poskytovatelem sídlo Poskytovatele.

(4) Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr najít. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.