Ochrona danych

Twoje ustawienia plików cookie

Zmiana ustawień plików cookie

Historia wyboru plików cookie przez użytkownika

DataWersjaZgody

ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI GOOGLE ANALYTICS:
ZREZYGNOWAĆ Z HOTJAR:
ZREZYGNUJ Z MENEDŻERA ZNACZNIKÓW GOOGLE:

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie można zidentyfikować Państwa zachowań podczas surfowania.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz możliwości sprzeciwu znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umów wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o powierzone przetwarzanie danych

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych osobowych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówienia.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Loreberry UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Telefon: +49 176 10180063
E-mail: info [at] webartisan.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych:

Adres jak wyżej
E-mail: info@webartisan.de

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich sprawdzenie. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.

Zgoda na pliki cookies z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs Cookie, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce i udokumentować to w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć pod adresem. https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Wykorzystanie technologii zgody na pliki cookies Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o to poproszono.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesyłane przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Rejestracja na tej stronie

Na tej stronie można się zarejestrować, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji stosunku użytkowania nawiązanego w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu inicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. media społecznościowe

Wtyczki do mediów społecznościowych z Shariffem

Na tej stronie wykorzystywane są wtyczki z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zwykle można rozpoznać wtyczki po odpowiednich logach mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko razem z tzw. rozwiązaniem "Shariff". Aplikacja ta zapobiega przekazywaniu przez zintegrowane na tej stronie wtyczki danych do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero gdy aktywują Państwo odpowiednią wtyczkę poprzez kliknięcie na przynależny do niej przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywują Państwo wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni oferent może przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

6. narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zleceń i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyka demograficzna" w Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach firmy Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 50 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Ta strona internetowa wykorzystuje Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. Dzięki Hotjar możemy rejestrować między innymi ruchy myszy, ruchy przewijania i kliknięcia. Hotjar może również określić, jak długo użytkownik pozostawał ze wskaźnikiem myszy w określonym miejscu. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. mapy ciepła, za pomocą których można określić, które obszary strony internetowej są preferencyjnie oglądane przez odwiedzającego stronę.

Ponadto możemy określić, jak długo przebywałeś na danej stronie i kiedy ją opuściłeś. Możemy również określić, w którym momencie porzuciłeś wpisy w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji).

Ponadto Hotjar może być wykorzystywany do uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających stronę internetową. Funkcja ta służy do poprawy oferty internetowej operatora strony.

Hotjar używa plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. W szczególności te pliki cookie pozwalają nam ustalić, czy ta strona została odwiedzona za pomocą określonego urządzenia końcowego lub czy funkcje Hotjar zostały wyłączone dla danej przeglądarki. Pliki cookie Hotjar pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Korzystanie z Hotjar i przechowywanie plików cookie Hotjar opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Wyłączenie Hotjar

Jeśli chcesz dezaktywować gromadzenie danych przez Hotjar, kliknij na poniższy link i postępuj zgodnie z zawartymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out

Należy pamiętać, że Hotjar musi być dezaktywowany osobno dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy

Umowa dotycząca realizacji zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Hotjar, aby wdrożyć surowe europejskie przepisy dotyczące ochrony danych.

Google Analytics Remarketing

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google Ads i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia połączenie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google Ads i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam typu cross-device.

Możesz trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetingowi z wykorzystaniem urządzeń poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Łączenie zgromadzonych danych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są scalane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub wyrazili sprzeciw wobec scalania), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads i Google Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić w witrynach klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach dotyczących śledzenia konwersji.

Przechowywanie "ciasteczek konwersyjnych" i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji o Google Ads i Google Conversion Tracking znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

7. wtyczki i narzędzia

Crisp

Na naszych stronach zainstalowany jest czat, dostarczany przez firmę Crisp IM SARL, 149 rue Pierre Sémard, 29200 Brest, Francja.

Po uruchomieniu czatu przesyłane są następujące dane:

- Twoje wiadomości do nas
- Status aktywności (online lub nie)
- Lokalizacja geograficzna, miasto, kraj (na podstawie adresu IP)
- Dzień, godzina, strefa czasowa
- Język preferowany
- Typ urządzenia i oprogramowanie przeglądarki
- Wywołane strony internetowe
- Szczegóły dostępne w dopasowaniu do informacji publicznej z Avatar, Twitter/Facebook.
- Adres e-mail (tylko jeśli nam go podałeś i tym samym wyraziłeś zgodę)
- Numer telefonu (tylko jeśli nam go podałeś i tym samym wyraziłeś zgodę)

Crisp jest wykorzystywany do zapewnienia pomocy w korzystaniu ze strony internetowej oraz do odpowiedzi na pytania dotyczące treści naszych tekstów i ofert. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności firmy Crisp pod adresem: https://crisp.chat/en/privacy/

Jeśli chcesz zapobiec przekazywaniu danych, prosimy nie korzystać z czatu.

YouTube

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie umożliwiają YouTube uzyskanie informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest przeprowadzana.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz Warunkach korzystania z usługi Google, które znajdują się pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. newsletter

MailChimp

Ta strona korzysta z usług firmy MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można m.in. organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Jeśli podajesz dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". "Tarcza Prywatności" to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, która ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Kiedy otwierają Państwo wiadomość e-mail wysłaną za pomocą MailChimp, plik zawarty w wiadomości (znany jako web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie życzą sobie Państwo żadnych analiz ze strony MailChimp, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z niego, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy MailChimp. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej) pozostają nienaruszone.

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności firmy MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Dane do logowania

Aby zapisać się na newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail.

Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji newslettera. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu dostosowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników.

Badanie i analizy statystyczne

Newslettery zawierają tzw. "web beacon", czyli plik o wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp w momencie otwarcia newslettera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, jak również Państwa adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu.

Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym, ani MailChimp zamiarem. Analizy te służą nam raczej do rozpoznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania do nich naszych treści lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Zarządzanie połączeniami i danymi online

Istnieją przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony internetowe MailChimp. Na przykład nasze biuletyny zawierają link, za pomocą którego odbiorcy biuletynu mogą uzyskać dostęp do biuletynu online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie pocztowym). Ponadto odbiorcy newslettera mogą później skorygować swoje dane, takie jak adres e-mail. Podobnie Polityka prywatności MailChimp można uzyskać dostęp tylko na ich stronie.

W tym kontekście wskazaliśmy, że na stronach internetowych MailChimp stosowane są pliki cookie, a dane osobowe są w ten sposób przetwarzane przez MailChimp, jego partnerów i wykorzystywanych dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy wpływu na to zbieranie danych. Dalsze informacje można uzyskać w. Polityka prywatności od MailChimp. Pragniemy również zaznaczyć, że mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach internetowych MailChimp. http://www.aboutads.info/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/ (dla regionu europejskiego).

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

9. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Państwu możliwość złożenia do nas aplikacji (np. drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz nam aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w ramach rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-neu w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się przetwarzaniem Państwa wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Dopuszczenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może być możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na Państwa wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacji. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, chyba że istnieją prawne przesłanki do ich zatrzymania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.