Ochrana údajů

Nastavení souborů cookie

Změna nastavení souborů cookie

Historie výběru souborů cookie

DatumVerzeSouhlasy

ODHLÁSIT SLUŽBU GOOGLE ANALYTICS:
ODHLÁSIT HOTJAR:
ODHLÁSIT SPRÁVCE ZNAČEK GOOGLE:

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. V souvislosti s tímto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování".

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat.

Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o těchto nástrojích a o možnostech vznesení námitky najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou to být mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smluv vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostingem smlouvu o zpracování objednávek.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Loreberry UG (s ručením omezeným)
Reilstraße 85a
06114 Halle (Saale)

Telefon: +49 176 10180063
E-mail: info [at] webartisan.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Kontaktní údaje pověřenců pro ochranu osobních údajů:

Výše uvedená adresa
E-mail: info@webartisan.de

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Ty se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

Souhlas se soubory cookie u společnosti Borlabs Cookie

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a k jeho zdokumentování způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dále jen Borlabs).

Při vstupu na naše webové stránky se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie společnosti Borlabs, který uchovává souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů cookie společnosti Borlabs.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel uložení údajů. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů souborů cookie společnosti Borlabs naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Použití technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se provádí za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c DSGVO.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího subjektu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), neboť máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat další funkce webu. Údaje zadané za tímto účelem použijeme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využíváme k tomuto informování e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. sociální média

Zásuvné moduly pro sociální média se Shariffem

Na těchto webových stránkách se používají zásuvné moduly sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly obvykle poznáte podle příslušných log sociálních médií. Abychom zajistili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto pluginy pouze společně s tzv. řešením "Shariff". Tato aplikace zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na této webové stránce předávaly údaje příslušnému poskytovateli při prvním vstupu na stránku.

Teprve po aktivaci příslušného zásuvného modulu kliknutím na příslušné tlačítko dojde k přímému spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile aktivujete zásuvný modul, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

6. analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování úloh

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. Ta umožňuje generovat přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě "Námitka proti shromažďování údajů".

Doba skladování

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), jsou po 50 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Tyto webové stránky používají službu Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (Webové stránky: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Pomocí nástroje Hotjar můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, posouvání a klikání. Hotjar může také určit, jak dlouho jste zůstali s ukazatelem myši na určitém místě. Z těchto informací vytváří Hotjar tzv. tepelné mapy, pomocí kterých lze určit, které oblasti webových stránek si návštěvník prohlíží přednostně.

Dále můžeme zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, ve kterém okamžiku jste opustili zadání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře).

Kromě toho lze službu Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele.

Hotjar používá soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači a které ukládá prohlížeč. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tyto soubory cookie nám zejména umožňují zjistit, zda byly tyto webové stránky navštíveny pomocí konkrétního koncového zařízení nebo zda byly funkce Hotjar pro daný prohlížeč deaktivovány. Soubory cookie Hotjar zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Používání služby Hotjar a ukládání souborů cookie Hotjar se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Zakázat službu Hotjar

Pokud chcete deaktivovat shromažďování údajů službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out

Upozorňujeme, že službu Hotjar je třeba deaktivovat pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení zvlášť.

Další informace o společnosti Hotjar a shromažďovaných údajích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/privacy

Smlouva o zpracování objednávky

Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zavádí přísné evropské předpisy o ochraně osobních údajů.

Remarketing v Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google Ads a Google DoubleClick, které se používají napříč zařízeními. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi reklam Google Ads a Google DoubleClick, které se používají napříč zařízeními. Tímto způsobem se vám mohou na základě zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud jste k tomu dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google, zobrazovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřená ID uživatelů Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.

Proti remarketingu/cílení napříč zařízeními můžete trvale protestovat deaktivací personalizované reklamy; postupujte podle tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregace shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Reklamy Google a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají reklamy Google. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý klient služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete proti tomuto použití vznést námitku tak, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání "konverzních souborů cookie" a používání tohoto sledovacího nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

7. zásuvné moduly a nástroje

Crisp

Na našich stránkách je nainstalován chat, který poskytuje společnost Crisp IM SARL, 149 rue Pierre Sémard, 29200 Brest, Francie.

Při spuštění chatu se přenášejí následující údaje:

- Vaše zprávy pro nás
- Stav aktivity (online nebo ne)
- Zeměpisná poloha, město, země (na základě IP adresy)
- Den, čas, časové pásmo
- Preferovaný jazyk
- Typ zařízení a software prohlížeče
- Vyvolané webové stránky
- Podrobnosti jsou k dispozici v souladu s veřejnými informacemi z Avataru, Twitteru/Facebooku.
- E-mailová adresa (pouze v případě, že jste nám ji poskytli, a tím nám udělili souhlas).
- Telefonní číslo (pouze v případě, že jste nám ho poskytli, a tím nám udělili souhlas).

Crisp slouží k poskytování pomoci při používání webových stránek a k zodpovídání dotazů týkajících se obsahu našich textů a nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Crisp na adrese: https://crisp.chat/en/privacy/

Pokud chcete zabránit předávání údajů, chat nepoužívejte.

YouTube

Tato webová stránka vkládá videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na které je integrován YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube ukládat různé soubory cookie do vašeho koncového zařízení. Tyto soubory cookie umožňují společnosti YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. K připojení k serverům Google nedochází.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na tyto webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník webové stránky strávil na webové stránce, nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaným špehováním a před SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách služby Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. newsletter

MailChimp

Tyto webové stránky využívají k zasílání newsletterů služby společnosti MailChimp. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Pokud zadáte údaje pro účely zasílání newsletterů (např. e-mailovou adresu), jsou tyto údaje uloženy na serverech MailChimpu v USA.

MailChimp je certifikován podle "štítu EU-USA na ochranu soukromí". "Štít soukromí" je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů v USA.

Pomocí služby MailChimp můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání newsletterů. Když otevřete e-mail zaslaný pomocí služby MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) se připojí k serverům společnosti MailChimp v USA. Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které případné odkazy bylo kliknuto. Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit k příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně ke statistické analýze kampaní zasílání newsletteru. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Pokud si nepřejete žádnou analýzu ze strany MailChimpu, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz. Odhlásit se můžete také přímo na webových stránkách.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány z našich serverů i ze serverů společnosti MailChimp. Údaje, které uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Přihlašovací údaje

Chcete-li se přihlásit k odběru newsletteru, stačí zadat svou e-mailovou adresu.

Volitelně vás požádáme o zadání vašeho jména a příjmení. Tyto informace slouží pouze k personalizaci newsletteru. Tyto informace používáme pouze k tomu, abychom obsah newsletteru přizpůsobili zájmům našich čtenářů.

Statistický průzkum a analýzy

Newslettery obsahují takzvaný "web beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte ze serveru MailChimp při otevření newsletteru. V rámci tohoto načítání jsou zpočátku shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení. Tyto informace se používají pro technické vylepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu.

Statistická šetření zahrnují také zjišťování, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit k jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naším záměrem ani záměrem společnosti MailChimp sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Online správa hovorů a dat

V některých případech odkazujeme příjemce newsletteru na webové stránky společnosti MailChimp. Naše newslettery například obsahují odkaz, který mohou příjemci newsletteru použít pro přístup k newsletteru online (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém programu). Kromě toho mohou příjemci newsletteru následně opravit své údaje, například e-mailovou adresu. Podobně je tomu i v případě Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp je přístupný pouze na jejich stránkách.

V této souvislosti jsme poukázali na to, že na webových stránkách společnosti MailChimp se používají soubory cookie a že MailChimp, jeho partneři a poskytovatelé služeb (např. Google Analytics) tak zpracovávají osobní údaje. Na toto shromažďování údajů nemáme žádný vliv. Další informace můžete získat na stránkách Zásady ochrany osobních údajů od společnosti MailChimp. Rádi bychom vás také upozornili, že máte možnost vznést námitku proti shromažďování údajů pro reklamní účely na webových stránkách společnosti MailChimp. http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro evropský region).

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Se společností MailChimp jsme uzavřeli takzvanou "smlouvu o zpracování údajů", v níž se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

9. vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat nám žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími právními předpisy a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG-neu podle německého práva (navázání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (obecné navázání smlouvy) a - pokud jste udělili souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete nabídku práce nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine důvod jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uložení.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám nabídku práce neučiníme, je možné, že vás zařadíme do seznamu uchazečů. V případě zařazení budou všechny dokumenty a údaje z žádosti přeneseny do seznamu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny žadatelů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.